TSC TDP-247 바코드프린터

TDP-247TSC TDP-247

CHARACTERISTICS
해상도203dpi
Dimensions200 mm (W) x 164 mm (H) x 240 mm (D)
InterfaceUSB 2.0
Memory4 MB Flash /  8 MB SDRAM
PRINT
MethodDirect thermal
Print Width104 mm (4.09")
Max. Print Speed178 mm (7")/second
MEDIA
Paper Width102 mm (4")
OPTIONS
  바코드 프린터, 바코드 라벨, 바코드 스캐너, 바코드 리본 전문 취급

 바코드 토탈 솔루션 주식회사 바이라벨

 BUYLABEL


Tel : 02) 861-0607     이 메일 : bl@0607.co.kr